Betaling en Levering

Betaling en betaalwijze
De Klant is ertoe gehouden het nettobedrag (verkoopprijs inclusief eventuele leveringskosten min het eventuele betaalde voorschot) te betalen zoals vermeld op de bestelbon, de afrekening of factuur. Dit bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde goederen en eventuele verzendkosten, en zijn inclusief BTW. Betaling kan in kontanten (tegen ontvangstbewijs) of via overschrijving op onze rekening (BNP Paribas Fortis) BBAN: 001-6507783-32  IBAN: BE90 0016 5077 8332  BIC: GEBABEBB.  Betaling kan enkel in Euro.  Wij zijn niet aansprakelijk voor mogelijke fouten of geschillen die tussen de Klant en Banksys, of een aanbieder van elk ander electronisch betalingssysteem, kunnen ontstaan.  De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling door de Klant.
Levering en leveringstermijnen
Levering gebeurt pas na volledige betaling door de Klant indien de klant kiest voor electronische betaling, of in kontanten bij de levering zelf.  U dient de goederen goed te kontroleren bij ontvangst en eventuele gebreken op de leveringsbon vermelden.  Gebreken niet vermeld op de leveringsbon kunnen achteraf niet meer aanvaard worden. 
Onze producten worden geleverd via Kilopost, Taxipost, door 'Kiwi Creations' zelf, of door een andere erkende koerier, alnaargelang de keuze van 'Kiwi Creations'. De verzendkosten worden afzonderlijk berekend en worden vermeld op uw bestelbon.  De verzendkosten worden forfaitair berekend op basis van het gewicht.  Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecificeerd door de Klant in zijn bestelling. Producten worden in principe uitsluitend geleverd in België.  Het risico van beschadiging, verlies of diefstal valt ten laste van 'Kiwi Creations' tot op het ogenblik van levering van de goederen aan de Klant. Op dat ogenblik gaat het risico over op de Klant.  De leveringstermijn bedraagt maximum 28 dagen voor gepersonaliseerde geschenken, tenzij anders overeengekomen. Indien de levertermijn langer is wordt dit bij de bevestiging van de bestelling of zo snel mogelijk na de bestelling meegedeeld.  In geen enkel geval heeft de Klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van leveringstermijn.