Betaling en Levering

Betaling en betaalwijze
De Klant is ertoe gehouden het nettobedrag (verkoopprijs inclusief eventuele leveringskosten min het eventuele betaalde voorschot) te betalen zoals vermeld op de bestelbon, de afrekening of factuur. Dit bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde goederen en eventuele verzendkosten, en zijn inclusief BTW. Betaling kan in kontanten (tegen ontvangstbewijs) of via overschrijving op onze rekening (BNP Paribas Fortis) BBAN: 001-6507783-32  IBAN: BE90 0016 5077 8332  BIC: GEBABEBB.  Betaling kan enkel in Euro.  Wij zijn niet aansprakelijk voor mogelijke fouten of geschillen die tussen de Klant en Banksys, of een aanbieder van elk ander electronisch betalingssysteem, kunnen ontstaan.  De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling door de Klant. Betalingen dienen steeds te gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na de levering van de goederen.
Elke betalingsachterstand zal na een eerste ingebrekestelling aanleiding geven tot het vervallen van verwijlinteresten aan 8% per maand. Op het totale openstaande bedrag in hoofdsom zal U eveneens een forfaitair schadebeding verschuldigd zijn van 10%, met een maximum van € 1.250,00
Levering en leveringstermijnen,
U dient de goederen goed te controleren bij ontvangst en eventuele gebreken op de leveringsbon vermelden.  Gebreken dienen binnen de 7 kalenderdagen door middel van een retouraanvraag  aan ons gemeld te worden. Gebreken kunnen na 7 kalenderdagen niet meer aanvaard worden. 
Onze producten worden geleverd via Bpost of door 'Kiwi Creations' zelf, of door een andere erkende koerier, alnaargelang de keuze van 'Kiwi Creations'. De verzendkosten worden afzonderlijk berekend en worden vermeld op uw bestelbon.  De verzendkosten worden forfaitair berekend op basis van het gewicht.  Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecificeerd door de Klant in zijn bestelling. Producten worden in principe uitsluitend geleverd in België.  Het risico van beschadiging, verlies of diefstal valt ten laste van 'Kiwi Creations' tot op het ogenblik van levering van de goederen aan de Klant. Op dat ogenblik gaat het risico over op de Klant.  De leveringstermijn bedraagt maximum 21 dagen voor gepersonaliseerde geschenken, tenzij anders overeengekomen. Indien de levertermijn langer is wordt dit bij de bevestiging van de bestelling of zo snel mogelijk na de bestelling meegedeeld.  In geen enkel geval heeft de Klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van leveringstermijn.
Annulatie van de bestelling, "Herroepingsrecht"
De Klant heeft het recht aan 'Kiwi Creations' mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.  Herroepingsrecht dient, binnen de 14 kalenderdagen, te geschieden door middel van het sturen van een e-mail met de vraag tot annulatie. Na aanvaarding van uw vraag stuurt 'Kiwi Creations' een annulatiebevestiging en betaalt de bedragen die reeds betaald zijn terug, exclusief eventuele verzendingskosten. Verzendingskosten (zowel voor levering als voor terugsturing) vallen steeds volledig ten laste van de klant. Om mogelijke misbruiken te vermijden zullen terugstortingen enkel gebeuren op de rekening vanwaar de betaling afkomstig was, of indien heet voorschot betaald werd in kontanten, kan de Klant dit voorschot afhalen op ons adres mits voorlegging van het origineel van het ontvangstbewijs.  Zonder dit origineel ontvangstbewijs gaan wij niet over tot terugbetaling.
Elk product dat onvolledig, niet in zijn originele verpakking, defect, beschadigd of verbruikt wordt teruggebracht of teruggezonden zal niet worden vergoed en worden gezien als niet-conform teruggebracht artikel.
Volgende producten vallen niet onder dit herroepingsrecht: bederfelijke producten, zoals voedingswaren; gepersonaliseerde producten.

 
Terugneming en terugbetaling
Geleverde goederen worden in principe niet teruggenomen, noch geheel, noch gedeeltelijk, tenzij uitzonderlijke omstandigheden (zoals bijvoorbeeld het onverwacht overlijden van de boreling) en enkel na uitdrukkelijke bevestiging van terugname door 'Kiwi Creations'.  In dat uizonderlijke geval dient U ons hiervan op de hoogte te brengen door middel van e-mail, waarna wij U, mits aanvaarding van het uitzonderlijk karakter door 'Kiwi Creations', een bevestigings e-mail zullen sturen. In dat geval dient U ons persoonlijk het product/de produkten ongeopend, onbeschadigd en in oorspronklijke verpakking binnen de 7 dagen volgend op onze bevestigings e-mail terug te bezorgen zodat wij samen de geretourneerde goederen kunnen controleren.  In dat geval ontvangt U een afgetekend retourdocument dat de staat en volledigheid van de geretourneerde goederen beschrijft.
Wij zullen U op basis van het retourdocument binnen de 21 dagen geheel of gedeeltelijk terugbetalen, uitgezonderd de verzendkosten, en na verekening van eventuele schade, ontbrekende delen van de retour, enzovoort.
Gepersonaliseerde producten en bederfelijke producten (voedingswaren) vallen echter niet onder deze regeling.